نامه 401 مورخ 1401/8/18 مکاتبه ریاست محترم غذا و دارو ایران با عضو هئیت علمی پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی درخصوص انتصاب مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل

شما ممکن است این را هم بپسندید