دسته: الکل طبی

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام تمدید مجوز شرکت پخش سراسری / بازرگانی اتانول ایران

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام تمدید مجوز شرکت پخش سراسری / بازرگانی اتانول ایران

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل ـ بازگشت به استعلام مجوز فعالیت تولید کنندگان داخلی الکل

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل ـ بازگشت به استعلام مجوز فعالیت تولید کنندگان داخلی الکل

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور در خصوص صدور حواله الکل طبی بین کارخانجات تولید کننده الکل

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور در خصوص صدور حواله الکل طبی بین کارخانجات تولید کننده الکل