دسته: بازرسی داروخانه ها

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان ـ اطلاع رسانی به داروخانه ها در خصوص بازرسی های داروخانه های استان

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان ـ اطلاع رسانی به داروخانه ها در خصوص بازرسی های داروخانه های استان

اصلاحیه مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص بازدیدهای اخیر از داروخانه های شهر تهران

اصلاحیه مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص بازدیدهای اخیر از داروخانه های شهر تهران

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص بازدیدهای اخیر از داروخانه های شهر تهران

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص بازدیدهای اخیر از داروخانه های شهر تهران