دسته: دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر بهرام سلطانی ریاست محترم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص کارت های شناسایی دانشجویی

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر بهرام سلطانی ریاست محترم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص کارت های شناسایی دانشجویی

مکاتبه آقای دکتر بهرام سلطانی سرپرست محترم دانشکده داروسازی گیلان با خانم دکتر مظفری ریاست محترم انجمن داروسازان گیلان در خصوص دعوت به همکاری و مشارکت در ساخت و یا تکمیل پروژه های در حال توسعه دانشکده داروسازی

مکاتبه آقای دکتر بهرام سلطانی سرپرست محترم دانشکده داروسازی گیلان با خانم دکتر مظفری ریاست محترم انجمن داروسازان گیلان در خصوص دعوت به همکاری و مشارکت در ساخت و یا تکمیل پروژه های در حال توسعه دانشکده داروسازی