مکاتبه جناب آقای دکتر خلیلی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو درخصوص استمهال چکها و مطالبات شرکتهای پخش دارویی

شما ممکن است این را هم بپسندید