برچسب گذاری توسط: مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص توقف عملیات اجرایی الزام داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام فراخوان موسسه خیریه کهریزک استان البرز جهت حمایت از سالمندان و معلولین

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام فراخوان موسسه خیریه کهریزک استان البرز جهت حمایت از سالمندان و معلولین

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص پیشنهاد مبانی محاسباتی پایه حقوق و حداقل حقوق پرداختی به همکاران محترم داروساز متصدی مسئولیت فنی داروخانه ها‎

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص پیشنهاد مبانی محاسباتی پایه حقوق و حداقل حقوق پرداختی به همکاران محترم داروساز متصدی مسئولیت فنی داروخانه ها‎

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران ـ تبریک فرا رسیدن سال نو و نیز اعلام زمان تعطیلی انجمن داروسازان ایران از پایان وقت اداری 97/12/25 لغایت 98/1/17

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران ـ تبریک فرا رسیدن سال نو و نیز اعلام زمان تعطیلی انجمن داروسازان ایران از پایان وقت اداری 97/12/25 لغایت 98/1/17

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم اداره امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص مشکلات بوجود آمده از سوی سازمان امور مالیاتی جهت همکاران موسس داروخانه

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم اداره امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص مشکلات بوجود آمده از سوی سازمان امور مالیاتی جهت همکاران موسس داروخانه

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران ـ در خصوص فراخوان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سراسر کشور در سال 1397

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران ـ در خصوص فراخوان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سراسر کشور در سال 1397

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران ـ در خصوص الزام کلیه اعضای انجمن داروسازان ایران به تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ـ بیمه نامه مسئولیت حرفه ای به عنوان وثیقه قرار تامین پذیرفته می شود

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران ـ در خصوص الزام کلیه اعضای انجمن داروسازان ایران به تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ـ بیمه نامه مسئولیت حرفه ای به عنوان وثیقه قرار تامین پذیرفته می شود

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران ـ اطلاعیه فراخوان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سراسر کشور در سال 1397

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران ـ اطلاعیه فراخوان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سراسر کشور در سال 1397

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با روسای محترم انجمن داروسازان ایران شعب سراسر کشور در خصوص تصفیه مبالغ اعلام شده جهت تامین بخشی از بودجه انجمن داروسازان ایران

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با روسای محترم انجمن داروسازان ایران شعب سراسر کشور در خصوص تصفیه مبالغ اعلام شده جهت تامین بخشی از بودجه انجمن داروسازان ایران

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با نمایندگان محترم جامعه داروسازی در شورایعالی سازمان نظام پزشکی در خصوص جداول مندرج در کتاب ضرایب امور مالیاتی سال 96 بویژه در حوزه محصولات آرایشی بهداشتی

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با نمایندگان محترم جامعه داروسازی در شورایعالی سازمان نظام پزشکی در خصوص جداول مندرج در کتاب ضرایب امور مالیاتی سال 96 بویژه در حوزه محصولات آرایشی بهداشتی

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام محل انبار داروخانه بصورت کتبی به دانشگاه علوم پزشکی استان

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام محل انبار داروخانه بصورت کتبی به دانشگاه علوم پزشکی استان

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با روسای محترم انجمن داروسازان ایران شعب سراسر کشور در خصوص اعلام جدول دستمزد ساخت داروهای ترکیبی در سال 1397

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با روسای محترم انجمن داروسازان ایران شعب سراسر کشور در خصوص اعلام جدول دستمزد ساخت داروهای ترکیبی در سال 1397

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر عبده زاده مدیر کل محترم اداره دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در خصوص ارائه مجدد جدول نهایی و تعدیل شده دستمزد ساخت داروهای ترکیبی منطبق با رای کمیسیون قانونی ماده 20

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر عبده زاده مدیر کل محترم اداره دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در خصوص ارائه مجدد جدول نهایی و تعدیل شده دستمزد ساخت داروهای ترکیبی منطبق با رای کمیسیون قانونی ماده 20

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با روسای محترم انجمن های شعب پیرو سوالات و ابهامات برخی از همکاران محترم در شعب انجمن داروسازان ـ ارسال یک نسخه از تاییدیه وزارت محترم کشور و آگهی آخرین تغییرات ثبت شده و صاحبین امضاء انجمن داروسازان ایران …

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با روسای محترم انجمن های شعب پیرو سوالات و ابهامات برخی از همکاران محترم در شعب انجمن داروسازان ـ ارسال یک نسخه از تاییدیه وزارت محترم کشور و آگهی آخرین تغییرات ثبت شده و صاحبین امضاء انجمن داروسازان ایران …

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و  مواد تحت کنترل در خصوص تغییر سامانه ثبت و ارسال الکترونیکی مدارک جهت تاسیس داروخانه (HIX) جهت مشاهده آخرین امتیازات متعلقه و نوبت در فهرست

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص تغییر سامانه ثبت و ارسال الکترونیکی مدارک جهت تاسیس داروخانه (HIX) جهت مشاهده آخرین امتیازات متعلقه و نوبت در فهرست