برچسب گذاری توسط: مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص اعتبار دفاتر بیمه سلامت همگانی

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص پذیرش اسناد

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص پذیرش اسناد

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص نحوه ردیابی و کنترل اصالت داروهای تایید شده دارای کد اصالت

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص نحوه ردیابی و کنترل اصالت داروهای تایید شده دارای کد اصالت

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص اطلاع رسانی ابلاغ راهنمای تجویز داروهای ناتالیزوماب و فینگولیمود

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص اطلاع رسانی ابلاغ راهنمای تجویز داروهای ناتالیزوماب و فینگولیمود

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص ابلاغ راهنمای تجویز داروهای میتوکسانترون ، دی متیل فومارات و تری فلونماید

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص ابلاغ راهنمای تجویز داروهای میتوکسانترون ، دی متیل فومارات و تری فلونماید

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص داروهای قابل تجویز توسط پزشکان  MD , PHD  ایمونولوژی بالینی

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص داروهای قابل تجویز توسط پزشکان MD , PHD ایمونولوژی بالینی

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص پوشش بیمه سلامت مددجویان کمیه امداد امام خمینی (ره)

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص پوشش بیمه سلامت مددجویان کمیه امداد امام خمینی (ره)

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص داروی انسولین قلمی گلارژین 450 واحدی

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص داروی انسولین قلمی گلارژین 450 واحدی

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص بیماران دیالیز صفاقی

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص بیماران دیالیز صفاقی

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص اعلام لزوم دریافت مجدد کد رهگیری توسط داروخانه

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص اعلام لزوم دریافت مجدد کد رهگیری توسط داروخانه

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص اعلام پرداخت قسمتی از مطالبات دارذوخانه ها

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص اعلام پرداخت قسمتی از مطالبات دارذوخانه ها

 

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص نسخ دارویی متخصصین طب اورژانس و طب ورزش

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص نسخ دارویی متخصصین طب اورژانس و طب ورزش

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم اداره کل بیمه سلامت استان گیلان در خصوص پذیرش اسناد

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم اداره کل بیمه سلامت استان گیلان در خصوص پذیرش اسناد

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص تایید نسخ دارویی در موارد همپوشانی بیمه پایه

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص تایید نسخ دارویی در موارد همپوشانی بیمه پایه

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص بازنگری فهرست داروهای پرونده ای

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص بازنگری فهرست داروهای پرونده ای