برچسب گذاری توسط: مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری شربت های هربال میکسچر با مشخصات ذکر شده …

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص ریکال فرآورده IMATINIB

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص ریکال فرآورده IMATINIB

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص مشاهده نمونه هایی از داروهای فاقد مجوز و قاچاق در سطح عرضه

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص مشاهده نمونه هایی از داروهای فاقد مجوز و قاچاق در سطح عرضه

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص ژل لوبریکانت Playtime Iceman

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص ژل لوبریکانت Playtime Iceman

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص فاقد مجوز بودن محصولات دکتر روازاده و احیاء طب اسلامی

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص فاقد مجوز بودن محصولات دکتر روازاده و احیاء طب اسلامی

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص توزیع فرآورده TRIPTORELIN ACETATE

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص توزیع فرآورده TRIPTORELIN ACETATE

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص ریکال فرآورده PEGAFERON 180MG

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص ریکال فرآورده PEGAFERON 180MG

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری داروی لنالیدوماید شرکت اریکه تجارت ویستا

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری داروی لنالیدوماید شرکت اریکه تجارت ویستا

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص اعلام جمع آوری پماد سوختگی وحدت (قلعه نو خرقان ـ شاهرود)

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص اعلام جمع آوری پماد سوختگی وحدت (قلعه نو خرقان ـ شاهرود)

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص اعلام جمع آوری دو فرآورده فاقد مجوز با نام های لارجر و فموشن

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص اعلام جمع آوری دو فرآورده فاقد مجوز با نام های لارجر و فموشن

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص اعلام جعلی بودن نسخه حاوی قلم انسولین و فرم تایید نسخ

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص اعلام جعلی بودن نسخه حاوی قلم انسولین و فرم تایید نسخ

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص دستور جمع آوری قرص کورکوما

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص دستور جمع آوری قرص کورکوما

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص ریکال شیر خشک نان 1

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص ریکال شیر خشک نان 1

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو گیلان در خصوص ریکال داروی Colomycin 1000000 IU

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو گیلان در خصوص ریکال داروی Colomycin 1000000 IU

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو گیلان در خصوص فراخوان جمع آوری فرآورده آلبومین 20%  …

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری سرپرست محترم معاونت غذا و دارو گیلان در خصوص فراخوان جمع آوری فرآورده آلبومین 20% …