برچسب گذاری توسط: مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص تعیین سقف قیمت مصرف کننده غذاهای ویژه تولیدی و وارداتی

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل با معاونت های محترم غذا و دارو سراسر کشور در خصوص نظارت بر زنجیره توزیع شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه مشمول ارز دولتی

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل با معاونت های محترم غذا و دارو سراسر کشور در خصوص نظارت بر زنجیره توزیع شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه مشمول ارز دولتی

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده و وارد کننده فرآورده های طبیعی ، سنتی ، مکمل و شیر خشک و غذاهای ویژه در خصوص یکسان سازی تاریخ انقضای محصول نهایی با مواد بالک وارداتی

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده و وارد کننده فرآورده های طبیعی ، سنتی ، مکمل و شیر خشک و غذاهای ویژه در خصوص یکسان سازی تاریخ انقضای محصول نهایی با مواد بالک وارداتی

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص مکمل تغذیه ای ویتامین D

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص مکمل تغذیه ای ویتامین D

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص عطف به قیمت گذاری فرآورده طبیعی

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص عطف به قیمت گذاری فرآورده طبیعی

128-2

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص مندرجات بسنه بندی فرآورده های مکمل تغذیه ای وارد اتی

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص مندرجات بسنه بندی فرآورده های مکمل تغذیه ای وارد اتی

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل ـ ابلاغ رای کمیته فنی مکمل در خصوص عرضه مکمل های تغذیه ای

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل ـ ابلاغ رای کمیته فنی مکمل در خصوص عرضه مکمل های تغذیه ای

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در مورد برگزاری دومین المپیاد دانشجویی فارماکوگنوزی‎

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در مورد برگزاری دومین المپیاد دانشجویی فارماکوگنوزی‎

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص مسئول فنی شرکتهای تولید کننده و وارد کننده مکمل های تغذیه ای

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص مسئول فنی شرکتهای تولید کننده و وارد کننده مکمل های تغذیه ای

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خضوص اطلاع رسانی به شرکتهای تولید کننده داروهای سنتی جهت حضور در همایش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بهمن ماه سال جاری

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خضوص اطلاع رسانی به شرکتهای تولید کننده داروهای سنتی جهت حضور در همایش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بهمن ماه سال جاری

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص پیاده سازی سامانه ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص پیاده سازی سامانه ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصو ابلاغ رای کمیته فنی مکمل مورخ 1397/9/7 در مورد سقف ارزی واردات مکمل های تغذیه ای در سال 1398

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصو ابلاغ رای کمیته فنی مکمل مورخ 1397/9/7 در مورد سقف ارزی واردات مکمل های تغذیه ای در سال 1398

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل با دبیر محترم انجمن تولید کنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی در خصوص اعلام فرآورده های طبیعی و سنتی موجود در سطح عرضه

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل با دبیر محترم انجمن تولید کنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی در خصوص اعلام فرآورده های طبیعی و سنتی موجود در سطح عرضه

707-1 707-2

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل با آقای دکتر جهانپور سرپرست محترم روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص اطلاع رسانی محل های عرضه شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل با آقای دکتر جهانپور سرپرست محترم روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص اطلاع رسانی محل های عرضه شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل با ریاست محترم انجمن داروسازان در خصوص شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتی

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل با ریاست محترم انجمن داروسازان در خصوص شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتی