دسته: آزاد سازی شناسه فرآورده ها

مکاتبه آقای دکتر محمد خلیلی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص فراخوان واحد بیمه

مکاتبه آقای دکتر محمد خلیلی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص فراخوان واحد بیمه

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام آخرین فهرست محصولات Anti lice دارای پروانه از سازمان غذا و دارو

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام آخرین فهرست محصولات Anti lice دارای پروانه از سازمان غذا و دارو

فصلنامه « حکمت گیل » انجمن داروسازان گیلان ـ بهار 1397 شماره 174

فصلنامه « حکمت گیل » انجمن داروسازان گیلان ـ بهار 1397 شماره 174

Bahar-97-site

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری شربت کتوتیفن با نام تجاری زادیتن  Zaditen  با برچسب اصالت تقلبی مربوط به شرکت نوارتیس

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری شربت کتوتیفن با نام تجاری زادیتن Zaditen با برچسب اصالت تقلبی مربوط به شرکت نوارتیس

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص آزاد سازی شناسه فرآورده ZOLENA شرکت روناک دارو در سامانه ttac

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص آزاد سازی شناسه فرآورده ZOLENA شرکت روناک دارو در سامانه ttac

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص آزاد سازی شناسه فرآورده های دبریلکس 75 میلی گرم به سری ساخت 95002 و ترانکوپین 25 میلی گرم به شماره سری ساخت 96011 شرکت داروسازی تدبیر کالای جم در سامانه ttac

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص آزاد سازی شناسه فرآورده های دبریلکس 75 میلی گرم به سری ساخت 95002 و ترانکوپین 25 میلی گرم به شماره سری ساخت 96011 شرکت داروسازی تدبیر کالای جم در سامانه ttac