دسته: استانداری

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با استانداری محترم استان گیلان در خصوص ارائه ماسک و سایر ملزومات پزشکی به داروخانه ها جهت توزیع بین شهروندان

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با استانداری محترم استان گیلان در خصوص ارائه ماسک و سایر ملزومات پزشکی به داروخانه ها جهت توزیع بین شهروندان

مکاتبه خانم دکتر مهرناز مظفری ریاست محترم انجمن داروسازان گیلان با آقای مصطفی سالاری استاندار محترم استان گیلان در خصوص عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر پایه و مکمل علیرغم پیگیری های متعدد انجمن و درخواست صدور دستور مقتضی به حوزه های ذیربط و ارائه استراتژی مناسب در اسرع وقت جهت رفع مشکل مطروحه …

مکاتبه خانم دکتر مهرناز مظفری ریاست محترم انجمن داروسازان گیلان با آقای مصطفی سالاری استاندار محترم استان گیلان در خصوص عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر پایه و مکمل علیرغم پیگیری های متعدد انجمن و درخواست صدور دستور مقتضی به حوزه های ذیربط و ارائه استراتژی مناسب در اسرع وقت جهت رفع مشکل مطروحه …

مکاتبه خانم دکتر مهرناز مظفری ریاست انجمن داروسازان گیلان با آقای علی اصغر جمشیدنژاد معاونت محترم سیاسی ـ امنیتی استانداری گیلان در خصوص امریه ریاست محترم جمهوری به استانداری های کشور مبنی بر ساماندهی صنعت و خدمات دارویی کشور

مکاتبه خانم دکتر مهرناز مظفری ریاست انجمن داروسازان گیلان با آقای علی اصغر جمشیدنژاد معاونت محترم سیاسی ـ امنیتی استانداری گیلان در خصوص امریه ریاست محترم جمهوری به استانداری های کشور مبنی بر ساماندهی صنعت و خدمات دارویی کشور