دسته: انجمن صنعت پخش

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام دریافت مفاصا حساب کلیه داروخانه ها از شرکتهای پخش در هنگام انتقال سرمایه صرفاً از طریق انجمن صنعت پخش

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام دریافت مفاصا حساب کلیه داروخانه ها از شرکتهای پخش در هنگام انتقال سرمایه صرفاً از طریق انجمن صنعت پخش

مکاتبه آقای سامان نظری ریاست محترم هیئت مدیره انجمن صنعت پخش گیلان در خصوص اجرایی کردن مسئولیت تنظیم و ارسال لیست تائید تسویه حساب در انتقال سرمایه شرکتها همانند داروخانه از طریق انجمن صنعت پخش

مکاتبه آقای سامان نظری ریاست محترم هیئت مدیره انجمن صنعت پخش گیلان در خصوص اجرایی کردن مسئولیت تنظیم و ارسال لیست تائید تسویه حساب در انتقال سرمایه شرکتها همانند داروخانه از طریق انجمن صنعت پخش

مکاتبه آقای احمد شیروانی دبیر محترم انجمن شرکت های صنعت پخش ایران در خصوص موضوع همکاری و پشتیبانی در مناطق سیل زده

مکاتبه آقای احمد شیروانی دبیر محترم انجمن شرکت های صنعت پخش ایران در خصوص موضوع همکاری و پشتیبانی در مناطق سیل زده

مکاتبه آقای احمد شیروانی دبیر محترم انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران در خصوص همکاری و پشتیبانی در مناطق سیل زده

مکاتبه آقای احمد شیروانی دبیر محترم انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران در خصوص همکاری و پشتیبانی در مناطق سیل زده