دسته: انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی ایران

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با دبیر کل محترم انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل انسانی ایران در خصوص فرجه زمانی حداقل 3 ماه برای بازپرداخت مطالبات شرکت های پخش

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با دبیر کل محترم انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل انسانی ایران در خصوص فرجه زمانی حداقل 3 ماه برای بازپرداخت مطالبات شرکت های پخش

مکاتبه آقای دکتر محسن عبداله زاده دبیر کل و  عضو محترم هیئت مدیره انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی ایران در خصوص اعلام تشکیل و ارکان هیئت مدیره انجمن مذکور

مکاتبه آقای دکتر محسن عبداله زاده دبیر کل و عضو محترم هیئت مدیره انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی ایران در خصوص اعلام تشکیل و ارکان هیئت مدیره انجمن مذکور