مکاتبه خانم دکتر صبا فخریه اصل دبیر محترم آموزش مداوم جامعه پزشکی گیلان در خصوص اعلام عدم ثبت نام شرکت در برنامه های بازآموزی در روز برگزاری برنامه

شما ممکن است این را هم بپسندید