برچسب گذاری توسط: دکتر سرودی

نامه های وارده به انجمن گیلان 0

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص نصب پوسترهای تبلیغاتی غیر مجاز در برخی از داروخانه ها

سازمان غذا و دارو 0

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان به پیوست نامه مدیر کل محترم آمار و فناوری اطلاعات در خصوص فروش فرآورده های دارای برچسب قدیمی

l;h

0

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان ارسال اطلاعیه مرکز ثبت و عوارض ناخواسته داروها (ADR) مربوط به شباهت اسمی فرآوردهای Redukil و Reductil