برچسب گذاری توسط: مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در ارتباط با جمع آوری ویال های آمپی سیلین (آمپی ویل ) 1 گرمی شرکت داروسازی دانا …

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص جمع آوری آمپول اکسی توسین 10 واحدی (اکسی تیپ) ساخت شرکت کاسپین تامین به شماره سری ساخت 527 و تاریخ انقضای 2018/11

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص جمع آوری آمپول اکسی توسین 10 واحدی (اکسی تیپ) ساخت شرکت کاسپین تامین به شماره سری ساخت 527 و تاریخ انقضای 2018/11

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص عدم توزیع الکل های طبی در ظروف پت

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص عدم توزیع الکل های طبی در ظروف پت

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص اعلام ریکال فرآورده یوتروپین غیر اصیل

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص داروی سیپرالکس 10 میلی گرم با برچسب تقلبی  …

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص داروی سیپرالکس 10 میلی گرم با برچسب تقلبی …

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص اسپری لیدوکائین 10% موضعی (DILEX)

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص اسپری لیدوکائین 10% موضعی (DILEX)

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص اعلام قیمت سه گانه داروهای وارداتی 0

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص اعلام قیمت سه گانه داروهای وارداتی

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص لزوم کنترل شناسه های اصالت ردیابی ، رهگیری و کنترل اصالت 0

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص لزوم کنترل شناسه های اصالت ردیابی ، رهگیری و کنترل اصالت

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص ممنوعیت دریافت هر گونه دارو از شرکت آرمان دارو رسان غرب 0

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص ممنوعیت دریافت هر گونه دارو از شرکت آرمان دارو رسان غرب

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در ارتباط با جمع آوری ویال های آمپی سیلین (آمپی ویل ) 1 گرمی شرکت داروسازی دانا  … 0

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در ارتباط با جمع آوری ویال های آمپی سیلین (آمپی ویل ) 1 گرمی شرکت داروسازی دانا …

497_1