برچسب گذاری توسط: مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص دستور عدم اجرای موقت نصب صندوق مکانیزه

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر جمشیدی مدیر کل محترم نظارت و ارزشیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص دعوت برای جلسه 95/7/18 با موضوع بررسی ضوابط داروخانه های سنتی و طبیعی ، – که هنوز آئین نامه این داروخانه ها مورد اعتراض جامعه داروسازی کشور است  … 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر جمشیدی مدیر کل محترم نظارت و ارزشیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص دعوت برای جلسه 95/7/18 با موضوع بررسی ضوابط داروخانه های سنتی و طبیعی ، – که هنوز آئین نامه این داروخانه ها مورد اعتراض جامعه داروسازی کشور است …

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر هاشمی مقام محترم وزارت بهداشت و درمان در خصوص ایجاد جنجال رسانه ای توسط عده ای از گردانندگان مراکز ترک اعتیاد  به دلیل توزیع شیاف مورفین و  قرص اکسی کدون و قرص بوپرنورفین / نالوکسان در داروخانه های منتخب …. 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر هاشمی مقام محترم وزارت بهداشت و درمان در خصوص ایجاد جنجال رسانه ای توسط عده ای از گردانندگان مراکز ترک اعتیاد به دلیل توزیع شیاف مورفین و قرص اکسی کدون و قرص بوپرنورفین / نالوکسان در داروخانه های منتخب ….

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر مداحی ریاست محترم کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعلام سه مورد از مهم ترین مشکلات پیش روی داروسازان کشور 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر مداحی ریاست محترم کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعلام سه مورد از مهم ترین مشکلات پیش روی داروسازان کشور

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر نوبخت ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص ابلاغ آئین نامه تاسیس داروخانه طبیعی و سنتی توسط وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و درخواست جلوگیری از اجرای آئین نامه موصوف به نحو مقتضی 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر نوبخت ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص ابلاغ آئین نامه تاسیس داروخانه طبیعی و سنتی توسط وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و درخواست جلوگیری از اجرای آئین نامه موصوف به نحو مقتضی

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر علی مطهری نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام اعتراض نسبت به تاسیس داروخانه طبیعی و سنتی 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر علی مطهری نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام اعتراض نسبت به تاسیس داروخانه طبیعی و سنتی

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با مقام محترم وزارت بهداشت درمان در خصوص سیر نزولی اقتصاد داروخانه های خصوصی و نیز افزایش سهم داروخانه های دولتی و وابسته به نهادها در عرصه فروش دارو 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با مقام محترم وزارت بهداشت درمان در خصوص سیر نزولی اقتصاد داروخانه های خصوصی و نیز افزایش سهم داروخانه های دولتی و وابسته به نهادها در عرصه فروش دارو

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو و طرح سوالاتی در خصوص سامانه HIX 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو و طرح سوالاتی در خصوص سامانه HIX

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با جناب آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص عدم اجرای کامل دستورالعمل مبنی بر پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و داروسازان شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور …

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با روسای شعب انجمن ها در خصوص ضرورت و لزوم ساماندهی نحوه اشتغال و بکارگیری دانشجویان 140 واحدی واجد الشرایط دانشکده های داروسازی بعنوان قائم مقام مسئول فنی در داروخانه های تحت پوشش …

نامه های صادره از انجمن 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با جناب آقای دکتر روحانی مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص اعلام مراتب قدرشناسی از ایشان و کارگزاران شایسته شان در وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر هاشمی مقام محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اعلام خلاصه نتایج موردی انجام شده در پایلوت 5 درصد کشوری (بر اساس اطلاعات نسخ ارائه شده به بیمه تامین اجتماعی) …

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو ـ پیرو نامه شماره 73/الف95 مورخ 95/2/7 انجمن ایران در رابطه با ضابطه جدید تعرفه و قیمت گذاری داروهای ساحته شده انسانی و ارائه پیشنهاد در این مورد

38

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو ـ اعلام مواردی راجع به برداشتن محدودیت های تاسیس داروخانه

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در رابطه با تصمیم اخذ شده در همایش اخیر معاونین غذا و دارو مبنی بر بررسی رفع محدودیت ها برای تاسیس داروخانه 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در رابطه با تصمیم اخذ شده در همایش اخیر معاونین غذا و دارو مبنی بر بررسی رفع محدودیت ها برای تاسیس داروخانه