برچسب گذاری توسط: مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان گیلان در خصوص کاهش لیست داروهای پرونده ای

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان) در خصوص امکان تایید 3 ماهه نسخ دارویی و نیز افزایش سقف ریالی تایید

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان) در خصوص امکان تایید 3 ماهه نسخ دارویی و نیز افزایش سقف ریالی تایید

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی (مدیریت درمان) در خصوص ثبت واخذ تایید دارو در نسخ آزاد ارائه شده به د اروخانه

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی (مدیریت درمان) در خصوص ثبت واخذ تایید دارو در نسخ آزاد ارائه شده به د اروخانه

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان استان گیلان) در خصوص تحویل داروهای ژنریک در صورت تجویز با نام تجاری

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان استان گیلان) در خصوص تحویل داروهای ژنریک در صورت تجویز با نام تجاری

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان استان گیلان) در خصوص اعلام دستورالعمل تجویز داروهای OTC

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان استان گیلان) در خصوص اعلام دستورالعمل تجویز داروهای OTC

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان) در خصوص اعلام دستورالعمل تجویز منطقی آنتی بیوتیک های مصرفی در بخش بستری

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان) در خصوص اعلام دستورالعمل تجویز منطقی آنتی بیوتیک های مصرفی در بخش بستری

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان) در خصوص کنترل مصرف آنتی بیوتیکها در بخش سرپایی

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان) در خصوص کنترل مصرف آنتی بیوتیکها در بخش سرپایی

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان) در خصوص ورژن ششم اصالت دارو

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان) در خصوص ورژن ششم اصالت دارو

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان) در خصوص اعلام لزوم درج کد  GLN توسط داروخانه

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان) در خصوص اعلام لزوم درج کد GLN توسط داروخانه

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان) در خصوص ثبت کد  HIX  داروخانه

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان) در خصوص ثبت کد HIX داروخانه

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان گیلان در خصوص ثبت نام بیماران خاص 0

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان گیلان در خصوص ثبت نام بیماران خاص

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان گیلان در خصوص استعلام اصالت دارو   … 0

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان گیلان در خصوص استعلام اصالت دارو …

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان گیلان در خصوص نحوه تایید انواع داروهای حاجب 0

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی استان گیلان در خصوص نحوه تایید انواع داروهای حاجب