برچسب گذاری توسط: مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاونت محترم غذا و دارو گیلان به پیوست نامه مدیر کل محترم بیمه سلامت استان در خصوص تعیین تکلیف نحوه ادامه همکاری داروخانه ها بعد از انتقال سرمایه

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاونت محترم غذا و دارو گیلان در خصوص سامانه ردیابی ، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت  …

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاونت محترم غذا و دارو گیلان در خصوص سامانه ردیابی ، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت …

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاونت محترم غذا و دارو گیلان در خصوص معرفی شرکت پخش هجرت بعنوان توزیع کننده ویال آبر اکسان …

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاونت محترم غذا و دارو گیلان در خصوص معرفی شرکت پخش هجرت بعنوان توزیع کننده ویال آبر اکسان …

لوگو سازمان بیمه سلامت ایران (خدمات درمانی) 0

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاونت محترم غذا و دارو گیلان به پیوست نامه مدیر کل محترم بیمه سلامت استان در خصوص تعیین تکلیف نحوه ادامه همکاری داروخانه ها بعد از انتقال سرمایه