برچسب گذاری توسط: مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکتهای داروسازی در خصوص فروش شکر غذایی با نام و مشخصات داروئی

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های واردکننده و تولید کننده دارو در خصوص تمدید تاریخ ورود اطلاعات برنامه تامین 98 و به روز رسانی تعهدات در سامانه ttac

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های واردکننده و تولید کننده دارو در خصوص تمدید تاریخ ورود اطلاعات برنامه تامین 98 و به روز رسانی تعهدات در سامانه ttac

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده دارو در خصوص منبع Jrs Pharma

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده دارو در خصوص منبع Jrs Pharma

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های وارد کننده در خصوص تامین ویال سفازولین 1 گرمی

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های وارد کننده در خصوص تامین ویال سفازولین 1 گرمی

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیر عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده دارو در خصوص اطلاع رسانی دوره  آموزشی

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیر عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده دارو در خصوص اطلاع رسانی دوره آموزشی

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص سوء استفاده از کمک به هموطنان سیل زده در سراسر کشور

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص سوء استفاده از کمک به هموطنان سیل زده در سراسر کشور

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده و وارد کننده و توزیعی دارو و معاونت های محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص معرفی شرکت های امحا کننده

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده و وارد کننده و توزیعی دارو و معاونت های محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص معرفی شرکت های امحا کننده

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص کپسول های ارلیستات 60 و 120 م گ

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص کپسول های ارلیستات 60 و 120 م گ

                                                                   ...

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کننده دارو در خصوص اعلام ممنوعیت توزیع داروهای بینماران خاص و آلبومین و IVIG  خارج از برنامه سازمان

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کننده دارو در خصوص اعلام ممنوعیت توزیع داروهای بینماران خاص و آلبومین و IVIG خارج از برنامه سازمان

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص اعلام برگزاری دوره آموزشی یک روزه با عنوان «بررسی تغییرات راهنمای PIC/S GMP 2018 » مورخ 1397/11/3 در محل مجموعه فرهنگی ـ ورزشی غدیر …

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص اعلام برگزاری دوره آموزشی یک روزه با عنوان «بررسی تغییرات راهنمای PIC/S GMP 2018 » مورخ 1397/11/3 در محل مجموعه فرهنگی ـ ورزشی غدیر …

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های داروسازی در خصوص ارائه برگه های آنالیز زمان ساخت و فرم نمونه برداری

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های داروسازی در خصوص ارائه برگه های آنالیز زمان ساخت و فرم نمونه برداری

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص ثبت سفارش های انجام شده کشور چین

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص ثبت سفارش های انجام شده کشور چین

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل ـ بازگشت به استعلام مجوز فعالیت تولید کنندگان داخلی الکل

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل ـ بازگشت به استعلام مجوز فعالیت تولید کنندگان داخلی الکل

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم تعدادی از شرکت ها در خصوص ممنوعیت فروش سل سپت

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم تعدادی از شرکت ها در خصوص ممنوعیت فروش سل سپت

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کنننده دارو در خصوص ممنوعیت توزیع داروی  PCC

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کنننده دارو در خصوص ممنوعیت توزیع داروی PCC