دسته: شرکتهای تولید کننده و وارد کننده دارو

مکاتبه جناب آقای دکتر مهرعلیان مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای تولیدکننده دارو درخصوص قیمت و حجم محصولات ضدعفونی کننده داروخانه ای

مکاتبه جناب آقای دکتر مهرعلیان مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای تولیدکننده دارو درخصوص قیمت و حجم محصولات ضدعفونی کننده داروخانه ای

مکاتبه جناب آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای تولیدکننده دارو درخصوص توزیع اقلام ضدعفونی کننده

مکاتبه جناب آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای تولیدکننده دارو درخصوص توزیع اقلام ضدعفونی کننده

مکاتبه آقای دکتر غلامحسین مهرعلیان مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل پیرو نامه معرفی شرکتهای مجاز امحا کننده فرآورده های دارویی

مکاتبه آقای دکتر غلامحسین مهرعلیان مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل پیرو نامه معرفی شرکتهای مجاز امحا کننده فرآورده های دارویی

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل کلیه شرکت های تولید کننده ـ وارد کننده دارو در خصوص تامین قرص وارفارین مورد نیاز کشور

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل کلیه شرکت های تولید کننده ـ وارد کننده دارو در خصوص تامین قرص وارفارین مورد نیاز کشور

مکاتبه آقای دکتر غلامرضا اصغری معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با کلیه شرکت های داروئی تولیدی و وارداتی در خصوص بسته بندی های بیمارستانی

مکاتبه آقای دکتر غلامرضا اصغری معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با کلیه شرکت های داروئی تولیدی و وارداتی در خصوص بسته بندی های بیمارستانی

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده دارو ـ وارد کننده دارو ـ تولید کننده مواد اولیه و ملزومات بسته بندی در خصوص تخصیص ارز

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده دارو ـ وارد کننده دارو ـ تولید کننده مواد اولیه و ملزومات بسته بندی در خصوص تخصیص ارز

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده دارو ـ وارد کننده دارو ـ تولید کننده مواد اولیه و ملزومات بسته بندی ـ ملزومات دارویی در خصوص ترخیص از گمرکات کشور

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده دارو ـ وارد کننده دارو ـ تولید کننده مواد اولیه و ملزومات بسته بندی ـ ملزومات دارویی در خصوص ترخیص از گمرکات کشور

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های داروسازی (تولید کننده  ـ وارد کننده ـ مواد اولیه) در خصوص ارسال درخواست تخصیص ارز طبق فرمت پیوست

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های داروسازی (تولید کننده ـ وارد کننده ـ مواد اولیه) در خصوص ارسال درخواست تخصیص ارز طبق فرمت پیوست

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های داروسازی (تولید کننده  ـ وارد کننده ـ مواد اولیه) شرکت های تولید کننده و وارد کننده ملزومات دارویی ـ شرکت های تامین کننده شیر خشک اطفال در خصوص تسریع در ترخیص از گمرکات

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های داروسازی (تولید کننده ـ وارد کننده ـ مواد اولیه) شرکت های تولید کننده و وارد کننده ملزومات دارویی ـ شرکت های تامین کننده شیر خشک اطفال در خصوص تسریع در ترخیص از گمرکات

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده ـ وارد کننده دارو ـ تولید کننده مواد اولیه دارویی در خصوص برگزاری دوره آموزشی

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده ـ وارد کننده دارو ـ تولید کننده مواد اولیه دارویی در خصوص برگزاری دوره آموزشی

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده ـ وارد کننده دارو در خصوص اصلاحیه مربوط به اعلام لیست داروهای مورد نیاز فوریتی و خارج از فرآیند ثبت خرداد 97

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده ـ وارد کننده دارو در خصوص اصلاحیه مربوط به اعلام لیست داروهای مورد نیاز فوریتی و خارج از فرآیند ثبت خرداد 97

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه : شرکت های تولید کننده – شرکت های وارد کننده دارو – شرکت های فوریتی در خصوص اطلاعات پرسنلی شرکت

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه : شرکت های تولید کننده – شرکت های وارد کننده دارو – شرکت های فوریتی در خصوص اطلاعات پرسنلی شرکت

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران محترم شرکت های تولید کننده – وارد کننده دارو در خصوص فرآورده های بیولوژیک

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران محترم شرکت های تولید کننده – وارد کننده دارو در خصوص فرآورده های بیولوژیک

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده – وارد کننده دارو در خصوص اعلام فهرست و مقادیر مورد نیاز داروهای فاقد صاحب ثبتی در سال 1397

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده – وارد کننده دارو در خصوص اعلام فهرست و مقادیر مورد نیاز داروهای فاقد صاحب ثبتی در سال 1397