دسته: سرپرست محترم امور دارو و مواد تحت کنترل

نامه 359 مورخ 1401/8/1 مکاتبه سرپرست اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل با کلیه شرکت هلی داروسازی و پخش در خصوص توزیع انواع سرم – سهمیه سرم نمکی تولید داخل

نامه 359 مورخ 1401/8/1 مکاتبه سرپرست اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل با کلیه شرکت هلی داروسازی و پخش در خصوص توزیع انواع سرم – سهمیه سرم نمکی تولید داخل

مکاتبه آقای دکتر غلامحسین مهرعلیان مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل پیرو نامه معرفی شرکتهای مجاز امحا کننده فرآورده های دارویی

مکاتبه آقای دکتر غلامحسین مهرعلیان مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل پیرو نامه معرفی شرکتهای مجاز امحا کننده فرآورده های دارویی

مکاتبه آقای دکتر غلامحسین مهرعلیان سرپرست محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده دارو در خصوص اخذ مجوز جهت تولید برای صادرات

مکاتبه آقای دکتر غلامحسین مهرعلیان سرپرست محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده دارو در خصوص اخذ مجوز جهت تولید برای صادرات