دسته: مالیات

مکاتبه معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی رشت با ریاست انجمن داروسازان گیلان درخصوص اعتراض به میزان مالیات تشخیص اولیه

مکاتبه معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی رشت با ریاست انجمن داروسازان گیلان درخصوص اعتراض به میزان مالیات تشخیص اولیه

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای برهانی نیا معاونت محترم حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی گیلان در خصوص ابهامات موجود در چگونگی ثبت فروش و کالا گروه دوم به منظور پذیرش اظهارنامه

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای برهانی نیا معاونت محترم حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی گیلان در خصوص ابهامات موجود در چگونگی ثبت فروش و کالا گروه دوم به منظور پذیرش اظهارنامه

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای جواد انوری مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان در خصوص  مقطوع شدن مالیات عملکرد 97 برخی از مودیان و افزایش سقف مالیاتی از ده برابر به سی برابر

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای جواد انوری مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان در خصوص مقطوع شدن مالیات عملکرد 97 برخی از مودیان و افزایش سقف مالیاتی از ده برابر به سی برابر

مکاتبه آقای نادر جنتی معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص تاکید بر کسر وجوه پرداختی مودیان محترم مالیاتی به حساب های تعیین شده برای حادثه سیل اخیر در برخی مناطق کشور از جمله استان های گلستان، مازندران و فارس

مکاتبه آقای نادر جنتی معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص تاکید بر کسر وجوه پرداختی مودیان محترم مالیاتی به حساب های تعیین شده برای حادثه سیل اخیر در برخی مناطق کشور از جمله استان های گلستان، مازندران و فارس

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی رئیس کل و عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و ریاست محترم شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای احمد زمانی معاون محترم پژوهش ، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص  تقاضای تعدیل 12 ردیف از ضرایب مالیاتی گروه هایی از جامعه پزشکی که با بیمه های مختلف درمانی قرارداد دارند  و  …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی رئیس کل و عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و ریاست محترم شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای احمد زمانی معاون محترم پژوهش ، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تقاضای تعدیل 12 ردیف از ضرایب مالیاتی گروه هایی از جامعه پزشکی که با بیمه های مختلف درمانی قرارداد دارند و …

مقاله آقای دکتر محمد کاظم پورکاظمی نایب رئیس محترم کمیسیون تخصصی مالیات و عوارض شورای عالی نظام پزشکی و دبیر هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی رشت در خصوص وظایف مالیاتی جامعه پزشکی در سال 1397 و دردسر مالیات علی الراس

مقاله آقای دکتر محمد کاظم پورکاظمی نایب رئیس محترم کمیسیون تخصصی مالیات و عوارض شورای عالی نظام پزشکی و دبیر هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی رشت در خصوص وظایف مالیاتی جامعه پزشکی در سال 1397 و دردسر مالیات علی الراس

مکاتبه آقای دکتر ارمغان هوشیار فرد دبیر محترم انجمن داروسازان استان گلستان در خصوص کمیسیون مالیات و بیمه انجمن داروسازان ایران

مکاتبه آقای دکتر ارمغان هوشیار فرد دبیر محترم انجمن داروسازان استان گلستان در خصوص کمیسیون مالیات و بیمه انجمن داروسازان ایران