برچسب گذاری توسط: دارایی

لوگو دارایی و امور مالیاتی 0

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با روسای انجمن های شعب در خصوص معرفی مشاورین انجمن داروسازان ایران در باب مسائل امور مالیاتی

انجمن داروسازان گیلان 0

مکاتبه آقای دکتر سید علی ریاض معاون پارلمانی و حقوقی سازمان نظام پزشکی کشور با مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رای آن هیات مبنی بر معافیت از ارائه گزارش فصلی …

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با روسای انجمنهای شعب در خصوص موافقت دیوان عدالت اداری با ابطال بند 10 بخشنامه 200/13007 مورخ 91/6/28 مبنی بر نصب و الزام استفاده از سامانه صندوق فروش (POS)

لوگو دارایی و امور مالیاتی 0

مکاتبه آقای دکتر سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص قبول قرار دستور موقت توقف عملیات اجرایی نصب صندوق فروشگاهی

لوگو دارایی و امور مالیاتی 0

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص توقف عملیات اجرایی الزام داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش

لوگو دارایی و امور مالیاتی 0

نامه مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل آقای دکتر امیر حسین جمشیدی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های مکمل تغذیه ای

نامه مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل آقای دکتر امیر حسین جمشیدی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های مکمل تغذیه ای

لوگو دارایی و امور مالیاتی 0

نامه آقای دکتر سجادی دبیر انجمن داروسازان ایران در خصوص معافیت از مالیات ارزش افزوده محصولات سرلاک توزیعی شرکت سایه سمن

نامه آقای دکتر سجادی دبیر انجمن داروسازان ایران در خصوص معافیت از مالیات ارزش افزوده محصولات سرلاک توزیعی شرکت سایه سمن

لوگو دارایی و امور مالیاتی 0

مصاحبه آقای دکتر خیری مسئول روابط عمومی انجمن ایران با روزنامه سپید – در ارتباط با مسئله مالیات داروخانه ها

مصاحبه آقای دکتر خیری مسئول روابط عمومی انجمن ایران با روزنامه سپید – در ارتباط با مسئله مالیات داروخانه ها