برچسب گذاری توسط: دکتر مژدهی آذر

نامه های صادره از انجمن 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با جناب آقای دکتر روحانی مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص اعلام مراتب قدرشناسی از ایشان و کارگزاران شایسته شان در وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی

38

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو ـ اعلام مواردی راجع به برداشتن محدودیت های تاسیس داروخانه

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر نوربخش مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی در خصوص عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر

لوگو سازمان بیمه سلامت ایران (خدمات درمانی) 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر با آقای دکتر کبیر مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت در خصوص تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه های سراسر کشور

انجمن داروسازان گیلان 0

مکاتبه آقای دکتر پورکاظمی ریاست انجمن داروسازان گیلان با روسای سازمان های بیمه های سلامت ، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح در خصوص عدم پرداخت مطالبات داروخانه های استان …

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر رئیس محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر اولیایی منش مدیر کل محترم دفتر ارزیابی فن آوری معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص بررسی کد خدمات داروسازان در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ، با توجه به حذف هزینه مکانیزاسیون از تعرفه داروخانه ها

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر با آقای دکتر رسول دیناروند در خصوص اعلام مخالفت صریح انجمن داروسازان ایران با تاسیس هر گونه مراکز تحت عناوین مختلف برای عرضه فرآورده های طبیعی ، سنتی و گیاهان دارویی

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر رسول دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در ارتباط با طرح توانمند سازی داروخانه ها که تاکنون پاسخی دریافت نشده است

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر جهانگیری معاون محترم برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص در رابطه با تعیین تعرفه های سال 95 در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ، ضرورت تجدید نظر در ضریب کای خدمات داروسازان در ویرایش سوم

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با جناب آقای محمد ابر اهیم مداحی ریاست محترم کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص معرفی آقای دکتر سید علی فاطمی جهت حضور در جلسات کمیسیون فوق

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر هاشمی مقام محترم وزارت بهداشت در خصوص تصدی گری و دخالت مستقیم دولت در فروش دارو از طریق داروخانه های دولتی و نهادها و ارگان های وابسته

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر رسول دیناروند معاون محترم وزیر بهداشت و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص توسعه فعالیت های داروخانه های بخش دولتی در قالب هولدینگ های دانشگاهی

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص طراحی رشته جدید «نظارت بر امور دارویی »