برچسب گذاری توسط: مالیات

لوگو دارایی و امور مالیاتی 0

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با روسای انجمن های شعب در خصوص معرفی مشاورین انجمن داروسازان ایران در باب مسائل امور مالیاتی

انجمن داروسازان گیلان 0

مکاتبه آقای دکتر سید علی ریاض معاون پارلمانی و حقوقی سازمان نظام پزشکی کشور با مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رای آن هیات مبنی بر معافیت از ارائه گزارش فصلی …

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با جناب آقای دکتر طیب نیا مقام محترم وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص صدور برگ تشخیص های مالیاتی نجومی و غیر واقعی برای داروخانه ها و درخواست رسیدگی …

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با روسای انجمنهای شعب در خصوص موافقت دیوان عدالت اداری با ابطال بند 10 بخشنامه 200/13007 مورخ 91/6/28 مبنی بر نصب و الزام استفاده از سامانه صندوق فروش (POS)

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن دروسازان ایران با داروسازان عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی در خصوص مشکلات عدیده داروسازان در ماههای اخیر …

لوگو دارایی و امور مالیاتی 0

مکاتبه آقای دکتر سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص قبول قرار دستور موقت توقف عملیات اجرایی نصب صندوق فروشگاهی

لوگو دارایی و امور مالیاتی 0

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص توقف عملیات اجرایی الزام داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش

هشدارها و اطلاعیه ها 0

رای ریاست محترم شعبه 14 دیوان عدالت اداری در خصوص قرار قبول دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش